Under nybyggarveckan kan du besöka samevistet på Kyrkberget. Vistet ägs av föreningen Vualtjere Duodji; Vilhelmina sameslöjdförening, som bildades i maj 1992. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och har till syfte att  vara verksam i den samiska kulturen med utställningar och kurser, verka för att den sydsamiska slöjdtraditionen och det sydsamiska språket hålls levande samt att vid föreningens sameviste visa på äldre sydsamiskt byggnadssätt. Föreningen skall även forska i och dokumentera äldre sydsamiska ortnamn samt genom arkeologisk forskning söka spår av samiska kultur / fornlämningar i naturen och i samarbete med myndigheter, museer och arkeologer dokumentera dessa.

Vid vistet finns torvkåta, sommarkåta, skogssamisk kåta, nybyggarstuga, Njalla och Stabbur. Vistet används under sommaren till egna sammankomster, samt för besökande i syfte att sprida kunskap om samisk kultur och historia. Vi anordnar olika kultur arrangemang, tar emot grupper och enskilda för studiebesök samt skolklasser och förskolegrupper för utbildningsdagar.

Under Nybyggarveckan hålls vistet öppet varje dag för guidning, eld i kåtorna och renskinn på golven att sitta på, bokbord med samisk litteratur, tidningsklipp, lotterier, försäljning av fika och olika kulturarrangemang.